Algemene verkoopsvoorwaarden

De site www.vitalerassen.be is eigendom van VITALE RASSEN. De Verkoper, VITALE RASSEN, is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE0721.801.051. Elke bestelling geldt als een expliciete aanvaarding van de algemene voorwaarden door de Koper. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst zoals hieronder beschreven.

Biologische teelt

Alle producten in onze webshop zijn van biologische teelt en geteeld en vermeerderd in België door één van onze boeren-vermeerderaars. Tenzij het product afkomstig is van een boeren-vermeerderaar die in omschakeling is naar bio, dan wordt dit vermeld in de beschrijving van het product en op het etiket van het zaadzakje.
Vitale Rassen is een biologisch gecertificeerde organisatie (controle BE-BIO-02), ons bio-certificaat kunt u terugvinden op de contactpagina.

Registratierollen

Wanneer u een account aanmaakt op onze site moet u aangeven welke rol u heeft, namelijk Particulier, Professioneel (met BTW-nummer – op factuur) of Winkelier (doorverkoop zaden als verkooppunt). Winkeliersaccounts moeten door Vitale Rassen worden goedgekeurd alvorens ze worden geactiveerd. Professionele en Winkeliers-accounts moeten ook een geldig BTW-nummer ingeven tijdens de registratie. Zij krijgen in de webshop prijzen exclusief BTW te zien en kunnen alleen betalen op factuur. Voor elke bestelling wordt een factuur geschreven die achteraf via mail wordt opgestuurd.

Prijzen en aanbiedingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW (voor Particuliere en niet-ingelogde gebruikers) en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Ingelogde professionele gebruikers krijgen prijzen excl. BTW te zien.
Wij werken met een vaste verzendkost van €6,50 (incl. BTW) binnen België en €8,50 (incl. BTW) voor verzending naar Nederland. Al onze verzendkosten zijn berekend voor verzending binnen België en Nederland, met een maximum gewicht van 2kg. Indien het totale gewicht van de door u bestelde producten meer dan 2kg bedraagt, is Vitale Rassen gerechtigd u een hogere verzendkost aan te rekenen dan werd aangegeven tijdens het afrekenen. U wordt hiervan op de hoogte gebracht door ons.

Wanneer u voor €20 of minder bestelt heeft u onder bepaalde voorwaarden de optie om te kiezen voor verzending per enveloppe aan €3.00. Ook wanneer u enkel een papieren cadeaubon bestelt betaalt u automatisch deze verlaagde verzendkost. Deze verzendingen per enveloppe zijn meestal enkele dagen onderweg en zijn niet traceerbaar. Wanneer deze verzending kwijt geraakt onderweg bij de post heeft Vitale Rassen hier geen verantwoordelijkheid in.

Alle aanbiedingen van VITALE RASSEN zijn vrijblijvend en VITALE RASSEN behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren en de overeenkomst te ontbinden binnen de zeven dagen na mededeling van de prijsverhoging door VITALE RASSEN.

Veilig betalen

Betaling kan gebeuren op één van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. De datum van creditering van de bankrekening van VITALE RASSEN geldt als datum van betaling. Indien je met enige betaling in gebreke bent, is VITALE RASSEN gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomst en op te schorten, dan wel te ontbinden. 

Veilig betalen kan via:
-Creditcard, Bancontact of iDeal (via Stripe).
-directe bankoverschrijving, in dit geval kan het 3 tot 5 dagen duren vooraleer het op onze rekening staat. We verwerken je bestelling van zodra we je betaling ontvangen hebben. Indien we de betaling na 14 dagen nog niet ontvangen hebben veronderstellen we dat je niet langer geïnteresseerd bent en wordt de bestelling geannuleerd (je wordt hiervan verwittigd via mail).

Professionele tuinders en Winkeliers kunnen alleen betalen op factuur.

In deze webshop is de beveiligde betalingsmodule van Stripe geïntegreerd.
Dankzij de financiële expertise van Stripe en de combinatie met de beveiligde betaalsystemen van Visa- en MasterCard vormt Stripe een uitermate veilige en betrouwbare betaalpartner. Discretie omtrent uw kritische betaalgegevens is hierdoor verzekerd.

Aanvaarding van de bestelling

VITALE RASSEN is slechts gebonden door een bestelling nadat deze per e-mail door VITALE RASSEN bevestigd is of nadat met de uitvoering werd gestart. VITALE RASSEN is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Alle productinfo, prijszettingen en orderinformatie blijven ten allen tijde onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen en correcties.
Wanneer wij bepaalde bestelde producten of hoeveelheden niet kunnen leveren brengen wij u hiervan op de hoogte via mail.

Levering

Eventueel door VITALE RASSEN opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. De verantwoordelijkheid voor fout doorgegeven leveringsadressen ligt volledig bij de Koper en kunnen extra kosten veroorzaken.

Bestellingen worden jaarrond verzonden via Bpost en PostNL. Klanten uit België kunnen bij het afrekenen ook kiezen voor de optie om hun bestelling gratis af te halen in de winkel van Akelei (Haachtsebaan 2, 2223 Schriek), tijdens de openingsuren van de winkel (zie www.akelei-schriek.be).

Neem contact met ons op indien u wenst te bestellen vanuit een ander land dan België of Nederland.

De uiterste leveringstermijn is 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via direct bankoverschrijving, waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 14 kalenderdagen is na ontvangst van de betaling.  We doen ons uiterste best om zo snel mogelijk te leveren.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de Koper.

Annuleren, retourneren en ruilen

VITALE RASSEN kan teruggezonden goederen weigeren of niet terugbetalen wanneer de originele verpakking geopend werd of wanneer de producten door de koper werden beschadigd.
VITALE RASSEN draagt geen enkele kost of verantwoordelijkheid betreffende het terugsturen van goederen door de koper.
Goederen die teruggestuurd worden zonder voorafgaand bericht worden niet aanvaard.

Kwaliteit en garantie

VITALE RASSEN garandeert dat de bestelde producten zullen voldoen aan de gebruikelijke kwaliteit en verwachtingen en dat zij alles zal doen om er voor te zorgen dat de genoemde producten  zo zorgvuldig mogelijk behandeld worden zodat deze voldoen aan de omschrijving zoals gemaakt op de website en het tijdstip dat de order was geplaatst.

Alle producten zijn uniek, kleine verschillen tussen de producten en de afbeelding van het product op internet zijn mogelijk. De Koper kan geen rechten ontlenen aan de illustraties en afbeeldingen op de websites. VITALE RASSEN illustreert de producten zo nauwkeurig mogelijk maar variaties in bijvoorbeeld kleur zijn mogelijk.

Er zal geen garantie gegeven worden op producten waarvan duidelijk is dat
a) het onbruikbaar zijn is veroorzaakt door onverstandig of onjuist gebruik,
b) wanneer de Koper of derden wijzigingen aan de Producten hebben toegebracht of getracht hebben toe te brengen zonder toestemming van VITALE RASSEN,
c) indien de producten gebruikt zijn voor doeleinden waarvoor zij niet waren bestemd.  

De waarborg van VITALE RASSEN beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg m.b.t. consumentenkoop, allebei voorzien in het  Burgerlijk Wetboek.

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, schriftelijk gericht worden aan VITALE RASSEN, via info@vitalerassen.be  
– ingeval van klacht wegens een niet overeenstemmende levering, binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederenµ
– ingeval van verborgen gebreken, 14 dagen na ontdekking van het gebrek. In deze schriftelijke communicatie dien je de schade te omschrijven en aan te tonen via een foto.

Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 13 juni 2014 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete, en zonder opgave van het motief, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking, ongebruikt en ongeopend, op eigen risico en kosten terugsturen naar: VITALE RASSEN, Haachtsebaan 2, 2223 Schriek, België.

Overmacht

VITALE RASSEN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijk oponthoud in de uitvoering of voor niet-uitvoering van onze engagementen omwille van gebeurtenissen die zich buiten de controle van VITALE RASSEN afspelen. Inbegrepen daarin zijn: moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, onderbreking of permanente opschorting van productie, stakingen, lock-outs, elke andere vorm van werkonderbrekingen of collectieve arbeidsgeschillen, energie of transport of vertragingen in transport, die VITALE RASSEN en/of leveranciers van VITALE RASSEN raken, ook indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van De Koper, kan onder geen enkel beding worden beschouwd als een verzaking van VITALE RASSEN om zich later op deze tekortkoming te beroepen.

Persoonsgegevens

Het plaatsen van een bestelling op de site www.vitalerassen.be betekent dat De Koper officieel instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor administratieve doeleinden, zijnde o.a.: beheer van het klantenbestand, bestellingen, facturen en leveringen en de opvolging van het financieel solvabel zijn.

VITALE RASSEN zal de persoonsgegevens niet overmaken aan derden. De Koper behoudt ten allen tijde het inzage- en verbeteringsrecht van zijn persoonsgegevens. De Koper heeft eveneens het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor Direct Marketing initiatieven. Voor meer informatie kan De Koper contact opnemen met de Comissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in Brussel.

Meer info vind je terug in ons Privacybeleid.

Auteursrechten

Alle afbeeldingen op onze website zijn beschermd met auteursrecht. Het is niet toegestaan om deze afbeeldingen vast te leggen, tentoon te stellen, mee te delen en te reproduceren, tenzij wij hier expliciete toestemming voor hebben gegeven. In dit geval mogen onze afbeeldingen gebruikt worden op voorwaarde dat een specifieke bronvermelding wordt vermeld en bij de foto ©Vitale Rassen en/of een andere fotograaf (bijvoorbeeld ©Fleur-Couleur) wordt vermeld zoals weergegeven op onze website.

Bewijs

Binnen het kader van hun relaties aanvaarden de betrokken Partijen het elektronisch bewijs.

Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met VITALE RASSEN worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.

VITALE RASSEN is gerechtigd de inhoud van deze Verkoopsvoorwaarden te wijzigen.